pokračovat
pokračovat
pokračovat

impra®lit-TSK 40

impralit-TSK 40
Produkt je dostupný jen na Slovenském trhu.
impra®lit-TSK 40 je koncentrovaný biotický přípravek bez obsahu těžkých kovů na dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, houbám a hmyzu.

Jedná se o novou gnerací šetrných biotických přípravků na ochranu dřeva NOVINKA od tradičního výrobce Rútgers-NSR. Vynikajíci poměr cena / výkon, neboť 1kg ošetří 200 m2 dřeva.

Použití
Impralit TSK40 se po zaschnutí fixuje na dřevní hmotu, je odolný vůdči povětrnostním vlivům. Je určený pro dřevo, pod střechu a volně bez kontaktu se zemí. Aplikační roztok (AR) se připraví ředěním koncentrátu vodou v poměru 1:40. Toto vysoké ředění snižuje obsah ůčinných látek v AR. Přípravek je šetrný k životnímu prostředí v porovnání s jinými biotickými přípravky v ČR a SR. Třídy použití dle EN 335 1, 2 a 3. Přípravek má také sanační ůčinnost proti plísním, houbám a dřevoznému hmyzu (termitům) viz. dávkování v závorce tabulky.

Ochranný prostředek obsahuje biocidní látky pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a hmyzu. Používejte jej jen tam, kde je to z hlediska ochrany dřeva nezbytné. Chybné použití může vést k ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Aplikaci ochranného prostředku mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby.

Typové označení dle ČSN 49 0600-1
FB, B, P, IP, 1, 2, 3, SP

Typové označení dle STN 49 0600-1
Iv, P, B. W, 2

Návod na použití: impralit-TSK 40 se aplikuje nanášením štětcem, stříkáním, ponořováním, máčením ve vanách nebo vakuovým a tlakovým způsobem, ve stacionárních zařízeních. Dávkování aplikačních roztoků (AR) min 200g na m2 dřeva. Máčení: impralit-TSK 40 se může aplikovat na dřeviny s vlhkostí u ≤ 50%. Doba máčení je minimimálně 24 hodin při použití pro tř. 3 bez krycího nátěru.

Bezpečnost pri práci: Před použitím přípravku si přečtěte řádně etiketu přípravku, odpovídající označení na obalu (obzvláště symoly nebezpečí, upozornění na nebezpečí, označení nebezpečí, bezpečnostní rady). Při práci si chraňte obličej, ruce a oči (používejte mastné ochranné krémy, gumové rukavice, ochranné brýle). Pro jídlo po ukončení prací si ruce a obličej důkladně omyjte. Během práce nejzte, nepijte a nekuřte. Použité obaly neplňte potravinami.

Barevné modifikace
bezbarvý (nemění vzhled dřeva), hnědý (barva je přibalená zvlášť)

Výrobce RÜTGERS Organics GmbH, 68305 Mannheim DEUTSCHLAND. Výhradní distributor pro SR a ČR: Moset,spol. s r.o., Brněnská 270, 66442 Modřice, ČR

1 kg
ošetří
Orientační
malo-
obchodní
cena za 1 kg
(bez DPH)
Ředění vodou
Aplikační roztok AR
Dávkování koncentrátu (g/m² nebo kg/m³ *)
tř. ohrožení 1 a 2 tř. ohrožení 3 Do země a vody
tř. ohrožení 4
povrchové povrchové s ochranným nátěrem hloubkové máčením na 24h Dvojité vakum + tlakové zařízení
200 m² 42 Kč 1:40 ** 4,8 (16) g/m² 4,8 (16) g/m² 2,4 (4,9) kg/m³ 2,4 (4,9) kg/m²

*) Množství přípravku na objem proimpreg. dřeva = hloubka průniku (např. 3 až 6 mm) x plocha dřeva
**) Minimální dávkování aplikačního roztoku pro povrchové aplikace je 200 ml/m². Hodnoty v závorce jsou hodnoty dávkování přípravku pro likvidaci termitů (hmyzu).

Výstražné symboly nebezpečnosti

Standardní věty o nebezpečnosti (SK)
H360D Může poškodit nenarozené dítě
H373 Může způsobit poškození hrtanu při prodloužené nebo opakované expozici
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem
H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Může způsobit alergické reakce na vaší pokožce
H315 Dráždí kůži

Upozornění
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu obsahující informace o přípravku.

Na vyžádání Vám můžeme zaslat bezpečnostní list.

Další produkty
Moset, spol. s.r.o. © 2009 - 2023  |  Created by Lukáš Veselý  |  Ochrana osobních údajů  |  Mapa stránek  |  Odkazy  |  Pricemania.sk